Travanj 19, 2024

Vlada FBiH pruzima nastale dugove bolnica?

Vlada Federacije BiH je na jučer održanoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru usvajanja po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Riječ je o zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač općina, županija, FBiH i jedan ili više županija zajedno, te FBiH u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zakon uređuje izvore plaćanja nastalih dugovanja, postupak i način njihovog izmirenja na osnovu kojih se vrši financijska konsolidacija, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na financijsku konsolidaciju i restrukturiranje.

Financijska konsolidacija zdravstvenih ustanova zasniva se na principima jednakog postupanja prema svim povjeriocima jednakog položaja, posebno po osnovu više vrsta duga, te pristupa podacima sprema kojem je dužnik obvezan osigurati pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsku konsolidaciju, a koji se posebno odnose na njegove obveze.

Financijska konsolidacija obuhvaća rješavanja dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o financijskom poslovanju i/ili postoji akumulirani gubitak.

Financijska konsolidacija i restrukturiranje provode se s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti zdravstvenih ustanova i jačanja odgovornosti u upravljanju rizikom u njihovom poslovanju, u skladu sa ovim i Zakonom o financijskom poslovanju, te uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, kao i povećanja kvalitete i učinkovitosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Financijska konsolidacija obuhvaća dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu doprinosa za PIO, za osnovno zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, poreza i drugih javnih prihoda (isključujući PDV), komunalnih usluga, isporučenih roba nužnih za rad zdravstvene ustanove, te neisplaćenih neto plaća zaposlenika.

Vlada Federacije BiH će iz proračuna FBiH u naredne tri godine (od stupanja na snagu zakona), za program financijske konsolidacije i/ili restruktuiranja univerzitetsko-kliničkih bolnica, kao i podršku procesu restrukturiranja i sanacije u županijskim i općim bolnicama, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 225 miliona KM.

U obrazloženju novog zakona je navedeno kako je financijskim analizama poslovanja utvrđeno da javne zdravstvene ustanove zaključno sa 31.12.2020. godine bilježe gubitak u ukupnom iznosu od oko 203,1 milijun KM, dok ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova sa istim datumom iznose 438,7 miliona KM.

Riječ je o reformskom zakonu planiranim “Socio-ekonomskim reformama u BiH za period 2020-2022. godina” i Programom rada Vlade Federacije BiH.

Stolac.co - Video galerija