Lipanj 13, 2024

Grad Stolac raspisao javni poziv za nevladine i neprofitne organizacije

Grad Stolac objavio je JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca.

Grad Stolac objavljuje Javni poziv za prijavu projekata nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i drugih neprofitnih organizacija i pojedinaca koje djeluju na području grada Stoca a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna grada Stoca u 2023. godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije i pojedinci koji djeluju na području grada Stoca. Prijavljeni projekti trebaju se odnositi na neke od slijedećih oblasti: obrazovanje, kultura, sport i rekreacija, ekologija, izgradnja i razvoj lokalne zajednice, mladi i volonterstvo, religija i civilno društvo.

Uvjeti za sudjelovanje u Javnom pozivu su:

• prijava poslana u propisanom roku,
• prijava poslana na propisanim obrascima,
• prijavitelji upisani u odgovarajući matični registar udruga/neprofitnih organizacija i da djeluju na području grada Stoca,
• prijavitelji pravodobno i u cijelosti ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava s gradom iz ranijih godina, što se dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje koju daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Kriteriji za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna grada Stoca u 2023. godini su:

• Projekt poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva grada
• Projekt potiče razvoj grada
• Promicanje volonterskog rada
• Sufinanciranje projektnih aktivnosti
• Osigurani kapaciteti za implementaciju projekta
• Partnerstvo sa drugim fizičkim i pravnim osobama
• Promicanje grada Stoca kroz implementaciju projekta

Prijava za pravne osobe treba sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac,
2. Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,
3. Identifikacijski broj,
4. Izjavu da su prijavitelji ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa gradom Stolac iz ranijih godina.

Prijava za pojedince treba sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac,
2. Preslika osobne iskaznice,
3. Potvrda o prebivalištu na području grada Stoca
4. Izjava da podnositelj prijave ne predstavlja ovlaštenu osobu nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije, koja se prijavljuje po istom javnom pozivu.

Podnositelj prijave može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči grada Stoca i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol grada, na adresu: Grad Stolac, Ured Gradonačelnika, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: “NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca“.

Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi gradske uprave -Ured Gradonačelnika ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati. O rezultatima odlučivanja po podnesenim prijavama svi dionici natječaja će biti pismeno obaviješteni.