Lipanj 23, 2024

Grad Stolac: Javni poziv za (su)financiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija sa područja Stoca

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), članka 2. i članka 4. stavak 1. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj: 2/15, 1/20,), gradonačelnik grada Stoca objavljuje:

JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje projekata
nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca

I

Grad Stolac objavljuje Javni poziv za prijavu projekata nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i drugih neprofitnih organizacija i pojedinaca koje djeluju na području grada Stoca a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna grada Stoca u 2022. godini.

II

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije i pojedinci koji djeluju na području grada Stoca.

Prijavljeni projekti trebaju se odnositi na neke od sljedećih oblasti:
obrazovanje
kultura
sport i rekreacija
ekologija
izgradnja i razvoj lokalne zajednice
mladi i volonterstvo
religija i
civilno društvo.

III

Uvjeti za sudjelovanje u Javnom pozivu su:
prijava poslana u propisanom roku,
prijava poslana na propisanim obrascima,
prijavitelji upisani u odgovarajući matični registar udruga/neprofitnih organizacija i da djeluju na području,
prijavitelji pravodobno i u cijelosti ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa gradom Stocem iz ranijih godina, što se dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje koju daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

IV

Kriteriji za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna grada Stoca u 2022. godini su:
Projekt poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva grada
Projekt potiče razvoj grada
Promicanje volonterskog rada
Sufinanciranje projektnih aktivnosti
Osigurani kapaciteti za implementaciju projekta
Partnerstvo sa drugim fizičkim i pravnim osobama
Promicanje grada kroz implementaciju projekta

V

Prijava za pravne osobe treba sadržavati:
Popunjen prijavni obrazac,
Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,
Identifikacijski broj,
Izjavu da su prijavitelji ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa gradom Stolac iz ranijih godina.

Prijava za pojedince treba sadržavati:
Popunjen prijavni obrazac,
Preslika osobne iskaznice,
Potvrda o prebivalištu na području grada Stoca
Izjava da podnositelj prijave ne predstavlja ovlaštenu osobu nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije, koja se prijavljuje po istom javnom pozivu.

VI

Podnositelj prijave može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči grada Stoca i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

VIII

Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol Grada, na adresu: Grad Stolac, Ured gradonačelnika, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: "NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca“.

Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi općine - Ured gradonačelnika ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati.

O rezultatima odlučivanja po podnesenim prijavama svi sudionici natječaja će biti pismeno obaviješteni.

Broj: 01/1-581/22
Datum: 21.04.2022. godine.
GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing.