Veljača 21, 2024

Vlada FBiH utvrdila Prijedlog proračuna FBiH za 2022. godinu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2022. godinu u iznosu od  5.535.108.213 KM i veći je za 53,8 milijuna KM u odnosu na 2021. godinu.

Strukturu predloženog proračuna za 2022. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno iz doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te od neizravnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava. Povoljna situacija s revidiranim projekcijama prihoda, kao i manje planirani izdaci, pogodovali su značajnom smanjenju planiranih primitaka u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

Dakle, ukupni prihodi od poreza projicirani u proračunu za 2022. godinu iznose 3.947,6 milijuna KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 441,5 milijuna KM ili 13 posto. Posebno se to odnosi na prihode koji se prikupljaju iz doprinosa za MIO, koji su planirani u iznosu od 2.219 milijuna KM, te prihode od neizravnih poreza s jedinstvenog računa od 1.661,6 milijuna KM. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 920 milijuna KM.

Na strani rashoda i izdataka su izdaci za materijal, sitni inventar i usluge povećani za 41,5 milijuna KM u odnosu na 2021. godinu, a u okviru ovoga se najznačajnije povećanje od 30 milijuna KM odnosi na nabavku cjepiva protiv Covid-19.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su za 2022. planirani u iznosu od 3.695,1 milijuna KM i veći su za jedan posto u odnosu na 2021. godinu. Pojedinačnim pregledom ekonomskih kodova tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima na razdjelu Federalnog ministarstva kulture i sporta ističu se transferi za kinematografiju, za sport od značaja za FBiH i transfer Fondaciji za bibliotetičku djelatnost, koji su planirani u ukupnom iznosu od 7,2 milijuna KM. Također, na razdjelu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti planiran je novi transfer za završetak izgradnje zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku od pet milijuna KM.

U okviru tekućih transfera pojedincima na transferima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - Tekući transferi pojedincima - Zakon o podršci o obitelji s djecom u Federaciji BiH planiran je u iznosu od 32,5 milijuna KM za isplatu dječjeg doplatka iz federalnog proračuna. Transfer Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je povećan za šest milijuna KM, od čega je, u okviru kapitalnog transfera za sufinanciranje projekata u regiji Srebrenica, planirana i posebna stavka od 1.000.000 KM za financiranje Memorijalnog centra Srebrenica. Pored navedenog, na razdjelu Federalnog zavoda MIO planirano je povećanje sredstava na transferu za isplatu mirovina u iznosu od 102,3 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.

Nastavljena je praksa podrške kroz subvencije javnim poduzećima kao što su Željeznice FBiH, aerodromi, te za uvezivanje radnog staža, kao i prema Elektroprivredi BiH po osnovu subvencija troškova električne energije. Pored izravnih subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima, podsticaja za poljoprivredu i veterinarstvo čija je dodjela planirana kroz programe utroška sredstava, one su planirane i za uvezivanje radnog staža, te regresiranje kamata - Garantni fond.

Planiranjem sredstava za nabavku robnih rezervi u ukupnom iznosu od 20 milijuna KM, Vlada ima namjeru da, u slučajevima potrebe, intervenira kroz set mjera kojima bi se stabilizirao eventualni rast cijena osnovnih životnih namirnica te sufinancirala proljetna sjetva pšenice i izvršio otkup jesenje žetve u FBiH.

U dijelu kapitalnih transfera, koji su u proračunu Federacije BiH za 2022. godinu planirani u ukupnom iznosu od 300 milijuna KM, što je povećanje od 32 posto u odnosu na 2021. godinu, najveće povećanje se odnosi na kapitalne transfere javnim poduzećima. Najznačajniji transferi su za izgradnju autocesta i brzih cesta 229,3 milijuna KM (83 posto više u odnosu na 2021. godinu), za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture pet milijuna KM, za unaprjeđenje zračnog prometa Federacije BiH šest milijuna KM, te 19,7 milijuna KM za JP Aerodrom Bihać.

Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 105,0 milijuna KM, što je za 18,4 milijuna KM manje u odnosu na sredstva planirana u 2021. godini.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju proračuna FBiH za 2022. godinu, kojim su utvrđeni prioriteti, među kojima se ističu servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga, isplata mirovina, transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja, te neratne invalidnine i naknade za civilne žrtve rata.

Federalna vlada je, također, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH. Kako je obrazloženo, glavni razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona je uvođenje, odnosno postavljanje temelja za programsko budžetiranje i njegovu implementaciju na nivou Federacije BiH i kantona, jačanje organizacijskih okvira, razvoj detaljne strukture budžetskih, definiranje ciljeva pojedinačnih programa, kao i osiguranje proračuna na temelju rezultata vladinih politika i gornje granice rashoda kako je navedeno u Dokumentu okvirnog proračuna FBiH.

Također, definirano je višegodišnje kapitalno ulaganje, prenos neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja. Propisana je postojeća državna potpora, odnosno dodjela sredstava u obliku subvencija (grantova) i drugih vrsta javnih rashoda i druge vrste pomoći u skladu sa Zakonu o sistemu državne potpore u BiH i podzakonskim aktima. Uz to, odredbe Zakona o budžetima sada su usklađene sa odredbama drugih federalnih propisa, kao što su Zakon o unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru, Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru i Zakon o Trezoru.

Sva tri danas utvrđena prijedloga upućena su Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Stolac.co - Video galerija