Lipanj 14, 2024

CBBiH: Građani BiH na bankama štede 14,49 milijardi maraka

Prema podacima CBBiH, na kraju rujna 2021. godine ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH iznosili su 14,49 milijardi KM, što je najveća zabilježena razina. Depoziti stanovništva imaju daleko najveći udio u ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka, 53,4%, pa stoga predstavljaju važnu osnovu financiranja i funkcioniranja banaka.

Ako promatramo depozite stanovništva po ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti u rujnu 2021. iznose 5,46 milijardi KM ili 37,7% ukupnih depozita stanovništva, od toga kratkoročni depoziti čine 318 milijuna KM (5,8%), a dugoročni 5,14 milijardi KM (94,2%). Transakcijski računi i depoziti po viđenju čine 9,03 milijardi KM ili 62,3% ukupnih depozita stanovništva.

Stanovništvo u BiH kontinuirano povećava ukupne depozite, pa su tako u poređenju sa stanjem na kraju rujna prošle godine porasli za 1,15 milijardi KM ili 8,7%. Međutim, postoje značajne razlike u kretanju depozita ovisno od tipa depozita. Transakcijski računi su porasli za 19,8% (odnosno 854 milijuna KM), a depoziti po viđenju bilježe porast od 9,3% (odnosno 327 milijuna KM). Oročeni i štedni depoziti, koji odražavaju štednju, na godišnjoj razini bilježe blagi pad od 0,6% (34 milijuna KM). Stagnacija oročenih i štednih depozita stanovništva na godišnjoj razini je očita od travnja 2020. godine.

Na stagnaciju oročenih i štednih depozita stanovništva su uticale nepovoljne ekonomske prilike tijekom pandemije, jer su mnogim građanima smanjenja primanja i stoga nisu mogli štedjeti kao u ranijim periodima, a dio štednje iskoristili su za pokrivanje trenutnih potreba.

Kamatne stope na oročene depozite stanovništva bilježe kontinuiran pad tijekom posljednjih godina. Kamate za oročene eurske depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem od 1 godine do 2 godine smanjene sa 3,279%, koliko je bila prosječna stopa za 2013. godinu, na 1,06% u prvih osam mjeseci 2021. godine. Istovremeno, kamatne stope za depozite sa dogovorenim dospijećem preko 2 godine iznosile su 1,159% u prvih osam mjeseci 2021. godine (3,95% u 2013. godini). Za isti posmatrani period, kamatne stope na oročene i štedne depozite stanovništva u KM sa dogovorenim dospijećem od 1 godine do 2 godine su se smanjile na 0,719%, a za oročenje preko 2 godine na 0,957%.