Federacija BiH ograničava kamatnu stopu na kredite

Vlada FBiH, odnosno Agencija za bankarstvo FBiH, uvodi ograničenja na visinu kamatne stope na kredite koje izdaju mikrokreditne organizacije (MKO).

S obzirom na to da su određene mikrokreditne organizacije koristile lošu ekonomsku i socijalnu situaciju te određivale visoke kamatne stope na kredite svojim klijentima, novi zakon o radu mikrokreditnih organizacija, koji bi trebala usvojiti oba doma Parlamenta FBiH, propisuje zaštitu korisnika ove vrste financijskih usluga, ograničenja u visini efektivne kamatne stope i njeno obavezno objavljivanje te zabranu obavljanja transakcija s povezanim osobama.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić kazao je za „Avaz“ da su Ministarstvo financija FBiH i Agencija za bankarstvo FBiH, putem zajedničke radne grupe, u proteklom periodu radili na izradi novog zakona.

- Dosadašnja iskustva u nadzoru i reguliranju rada MKO upućuju na stalnu potrebu jačanja regulatornog okvira i uloge Agencije za bankarstvo. Novim zakonom želi se postići podizanje nivoa otpornosti MKO, dodatna zaštita korisnika, podizanje nivoa kapitaliziranosti, kako bi kapitalno ojačane MKO pružile veću podršku ciljanim kategorijama građana - kazao je Mahmuzić.

Dodao je da je dosadašnje iskustvo Agencije u superviziji MKO pokazalo određene slabosti u sistemu upravljanja pojedinih MKO, koje su pridonijele značajnom izlaganju rizicima.

- U dijelu zaštite korisnika, ograničava se visina efektivne kamatne stope. Dodatno se naglašava važnost transparentnosti objave efektivnih kamatnih stopa. Važno je istaći da se novi zahtjevi odnose na sve MKO sa sjedištem u FBiH, kao i MKO čije je sjedište izvan FBiH, ali posluju na teritoriji Federacije. Agencija je uvijek inzistirala na transparentnom prikazivanju visine efektivne kamatne stope kroz nadzor primjene Zakona o zaštiti korisnika financijske usluge - naglasio je Mahmuzić.

Prema njegovim riječima, novim zakonom daju se dodatne ovlasti Agenciji po pitanju praćenja visine i objave efektivnih kamatnih stopa na kredite u MKO.

Novine su i ograničenje u davanju donacija i ulaganjima u stalnu imovinu te način raspodjele prihoda nad rashodima i raspodjele dobiti.

Nove odredbe reguliraju i sprečavanje pranja novca i utvrđuju obavezu čuvanja povjerljivih podataka.

- Daje se dodatni značaj pitanjima korporativnog upravljanja, boljeg internog upravljanja rizicima, supervizije, uspostavljanja ograničenja kod poslovanja MKO s povezanim licima, definiraju uvjeti i način dodjeljivanja donacija. Vjerujemo da se istovremeno mogu kreirati uvjeti za rast i razvoj mikrokreditnog sektora uz bolje korporativno upravljanje, upravljanje rizicima, transparentan i zakonit rad - kazao je Mahmuzić.

Posljednje objavljeno

Iz stoca