Kolovoz 09, 2022

Vlada FBiH usvojila dva programa u vrijednosti od 200 milijuna KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila dva kreditno-garantna programa: jedan za izvoznike, a drugi za velika poduzeća.

Za svaki program ukupan iznos garancija koje će na teret Garancijskog fonda izdavati Razvojna banka FBiH iznosi 100.000.000 KM, umanjen za iznos garancija izdanih do 31.5.2021. godine po osnovu ovog kreditno-garantnog programa. Ukupan iznos garantiranih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM, a garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM

Osnovni cilj programa je osiguranje podrške gospodarskim subjektima u uvjetima otežanog poslovanja kroz jačanje njihovog kreditnog potencijala.

Garancije Fonda u skladu sa ovim programima mogu se izdavati za kredite s namjenom financiranja tekućih sredstava (rok otplate kredita je do 60 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci) i/ili za financiranje stalnih sredstava (rok otplate do 120 mjeseci, uključujući grace period do 24 mjeseca, a u strukturi dobrenog kredita se do 30 posto se može odnositi na financiranje tekućih sredstava).

Pod tekućim sredstvima podrazumijeva se financiranje tekuće likvidnosti (isplate plata, plaćanje poreza i doprinosa i sl.) i financiranje obrtnih sredstava (plaćanje obaveza prema dobavljačima, nabavka repromaterijala, zaliha, sirovina i sl.). Pod stalnim sredstvima podrazumijeva se dugoročno financiranje nabavke opreme, te izgradnje i renoviranja objekata, a s ciljem pokretanja novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih, povećanja konkurentnosti, razvoja i uvođenja inovacija, te novog zapošljavanja (ukoliko je vezano za novu investiciju).

Kreditno-garantni programi za izvoznike i velika preduzeća će biti primjenjivani od 1.6.2021. godine, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Posljednje objavljeno

Iz stoca