Kolovoz 15, 2022

Do kraja 2023. svaka tvornica i tvrtka morat će ugraditi sustav za pročišćavanje otpadnih voda

sljedeće dvije godine svi gospodarski i industrijski subjekti na prostoru Federacije BiH koji već ispuštaju svoje tehnološke otpadne vode u okoliš, a koje ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije supstancija i parametara kvalitete za tehnološke otpadne vode koje vrijede u zemljama članicama EU-a, morat će imati pročišćivače, kolektore.

Vlada Federacije BiH donijela je odluku da je krajnji rok za primjenu ovih mjera 19. prosinca 2023. godine.

Obveza prema EU

Tvrtke, tvornice, do tog roka obvezne su izraditi detaljan dinamički plan koji sadrži popis aktivnosti i mjera s financijskom procjenom za ulaganje (za svaku sljedeću godinu razrađeno po godinama) i smanjenje emisije otpadnih voda u okoliš s predviđenim završetkom aktivnosti. U planu zbrinjavanja tehnoloških otpadnih voda koji je donijela federalna Vlada, između ostalog, navodi se kako najkasnije 12 godina nakon što BiH postane članica Europske unije sve komunalne otpadne vode morat će se pročistiti prije ispuštanja u osjetljiva područja. Kod ispuštanja tehnoloških otpadnih voda u javni kanalizacijski sustav svaka pravna i fizička osoba iz industrijske ili gospodarske djelatnosti mora za sva ispuštanja otpadnih voda osigurati odgovarajući stupanj prethodnog pročišćavanja (predtretmana), koji će mu uvjetovati operator kanalizacijskog sustava. Tehnološke otpadne vode koje se namjerava ispustiti u okoliš moraju se pročistiti kako bi zadovoljile granične vrijednosti emisije utvrđene ovom uredbom, ovisno o vrsti pravne osobe iz industrijske ili gospodarske djelatnosti. Također oborinske otpadne vode koje dolaze iz benzinskih crpki, praonica, autocesta, zračnih luka... prije ispuštanja u okoliš potrebno je prečistiti kako bi se dostigle granične vrijednosti kvalitete za parametre suspendirane tvari i mineralnih ulja. Sve pravne i fizičke osobe iz industrijske i gospodarske djelatnosti koje obavljaju ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u sustav javne kanalizacije ili u okoliš bit će dužne preko ovlaštenih laboratorija obavljati ispitivanje kvalitete i kvantitete otpadnih voda, monitoring u skladu sa Zakonom o vodama. Mjerenje količina otpadnih voda, kao i uzimanje uzoraka za ispitivanje njihova fizičko-kemijskog sastava, obavljat će se na mjestu ispusta u okoliš, odnosno na točkama priključaka tehnoloških kolektora na javni kanalizacijski sustav kako bi se mogle pratiti prosječne i maksimalne vrijednosti.

Kako stojimo

Prema planu i Zakonu o vodama Federacije BiH, mora se osigurati jednostavna inspekcija i mjerenje ukupne količine otpadnih voda, kao i jednostavno uzorkovanje otpadnih voda, tako da će vlasnici industrijskih i gospodarskih subjekata morati na svakom priključku tehnoloških otpadnih voda na javni kanalizacijski sustav na mjestu ispusta u okoliš napraviti tzv. revizijski šaht odgovarajućih dimenzija. Ako postoji potreba, uzorkovanje otpadne vode i mjerenje protoka potrebno je vršiti i na ulazu u postrojenje za pročišćavanje radi praćenja zahtjeva minimalnog stupnja redukcije zagađenja propisanog ovom uredbom. Prošlogodišnje, deseto izvješće Europske komisije pokazuje kako se prikuplja 95% otpadnih voda, a 88% ih se biološki pročišćuje. Iako je taj trend pozitivan, potrebno je poduzimati daljnje napore; i dalje se 1% komunalnih otpadnih voda ne prikuplja, a više od 6% ne pročišćava se dovoljno dobro kako bi se ispunili standardi sekundarnog pročišćavanja. Trenutačna razina ulaganja u mnogim državama članicama preniska je kako bi se dugoročno postigla i održala usklađenost sa smjernicom, a nekoliko gradova Europske unije još uvijek treba izgraditi ili modernizirati svoju infrastrukturu za prikupljanje otpadnih voda te izgraditi moderna postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.•

 

Posljednje objavljeno

Iz stoca