Kolovoz 13, 2022

Granična policija BiH raspisala Javni oglas za prijem kadeta u činu "policajac"

Granična policija Bosne i Hercegovina raspisala je Javni oglas za prijem kadeta u činu "policajac". Oglas prenosimo u cijelosti:

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2016.godini („Službeni glasnik BiH“, broj 53/17) i tačke II Odluke ravantelja Granične policije Bosne i Hercegovine (17-06-2-34-11-4660-5/16 od 17.10.2017. godine) Komisija za izbor kandidata – kadeta IX klase Granične policije Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA U ČINU „POLICAJAC“
GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I
(Broj slobodnih radnih mjesta)
Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem IX klase kadeta:
a) 100 (stotinu) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu „Policajac“

II
(Opći i posebni uvjeti za zapošljavanje)
Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati slijedeće

Opće uvjete:
a) državljanstvo BiH;
b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;
c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca,
d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije)
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije,
f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala;
g) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, u skladu s kaznenim zakonodavstvom,

I posebne uvjete:
- važeća vozačka dozvola „B“ kategorije izdata u BiH,
- vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije),
- poznavanje jednog svjetskog jezika,
- poznavanje rada na računaru.

III
(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)
Uz prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju slijedeće dokumente u vidu originala ili ovjerene fotokopije:
a) Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);
b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu);
c) Diplomu o završenom najmanje IV stepenu školske spreme, ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana;
d) Rješenje o nostrifikaciji izdato od nadležnog organa u BiH, ukoliko je školska sprema stečena van BiH nakon 06.04.1992. godine;
e) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;
f) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da se kandidat nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od Tog tribunala;
g) Prijava prebivališta, ne starija od tri mjeseca;
h) Ovjerena fotokopija važeće vozačke dozvole „B“ kategorije izdate u BiH;
i) Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i d
j) Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.).

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili s web sajta Granične policije Bosne i Hercegovine (Prijava na javni oglas za prijem kadeta u graničnu policiju bosne i hercegovine u činu „policajac“).

Kandidat je obavezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i biće odbačena. Takođe, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

Prijavu na oglassa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine
Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo,
s naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kadeta“

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj tiskovini.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Izjave kandidata moraju biti potpune u skladu s tekstom javnog oglasa. Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Napomena:
Prije donošenja odluke o izboru kandidata, nominirani kandidati biće predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podatcima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br.54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. Kanditati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biće isključeni iz dalje procedure odabira. U okviru ovih provjera vršiće se i provjera općeg uvjeta, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak“, te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje u nekažnjavanju.

1.Provjera općeg uvjeta „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“, utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obavezi dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opći uvjet „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz dalje procedure odabira.

IV
(Vrste testova koje kandidati polažu)
Odabir kandidata za kadete Granične policije Bosne i Hercegovine vršiće se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, kao i odredbama člana 6. Zakona o Graničnoj policiji, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i druge razine u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a) testa općeg znanja (koji obuhvaća poseban pisani test i esej);
b) testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;
c) ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled;
d) usmenog dijela testa-intervjua.

Test općeg znanja biće u skladu sa stupnjem obrazovanja potrebnim za razinu obuke za koji kandidat pristupa i istim će pored navedenog biti obuhvaćena i pitanja iz nadležnosti Granične policije. Pitanja iz nadležnosti Granične policije obuhvaćaju sljedeće oblasti: Ustav BiH; Zakon o Graničnoj policiji BiH; Zakon o policijskim službenicima BiH i Zakon o graničnoj kontroli.

Kandidat koji u skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prve i druge razine u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ne ostvari eliminacijski prag bodova na jednom od testova iz tačaka a),b) i d) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod točkom c), isključuje se iz daljeg procesa odabira.

V
(Način obavještavanja kandidata)
O tijeku procesa selekcije kandidati će biti kontaktirani i informirani, putem telefona, web sajta Granične policije BiH i oglasne ploče u sjedištu Granične policije BiH, Sarajevo.

Granična policija Bosne i Hercegovine ne preuzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije.

VI
(Trajanje obuke i probnog rada)
Osnovna obuka kadeta za prvu razinu pristupa za čin „policajac“ traje 30 (trideset) tjedana i obavljaće se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) i raspoređuju na radna mjesta u činu „policajac“ u organizacijske jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine, u ovisnosti od potrebe i upražnjenih radnih mjesta.

Posljednje objavljeno

Iz stoca