Listopad 23, 2021

JP Autoceste FBiH raspisale natječaj za stipendiranje uspješnih studenata

JP Autoceste FBiH objavile su poziv za dodjelu stipendija za redovite i redovite samofinancirajuće studente Građevinskog fakulteta, Pometnog fakulteta (cestovni smjer), Fakulteta strojarstva, kao i Elektrotehničkog fakulteta.

Na natječaj mogu konkurirati studenti treće godine prvog ciklusa, kao i studenti prve i druge godine drugog ciklusa studija za akademsku 2020/2021. godinu.

Uvjete natječaja pročitajte u nastavku:

Na osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija, broj: 01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA REDOVNE ILI REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I FAKULTETA ZA PROMET I KOMUNIKACIJE (CESTOVNI SMJER), STROJARSKOG FAKULTETA I ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA TREĆE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVE I DRUGE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2020./2021. GODINU


I
Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:
Građevinskog fakulteta,
Prometnog fakulteta,
Elektrotehničkog fakulteta,
Fakulteta strojarstva.
Deset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:
Građevinskog fakulteta,
Prometnog fakulteta,
Elektrotehničkog fakulteta,
Fakulteta strojarstva.
Stipendije će biti dodjeljenje za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

100 KM – za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2020./2021. godinu)

300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2020./2021. godinu).

III

S izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno reguliraju prava i obveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2019./2020. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:
da je student treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studija;
da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta;
da je državljanin Bosne i Hercegovine s mjestom prebivališta u BiH;
da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Županija, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna poduzeća).

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH www.jpautoceste.ba najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
Biografiju
Uvjerenje o državljanstvu
Izvod iz matične knjige rođenih
CIPS prijava mjesta prebivališta
Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student
Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Županija, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2020./2021. godinu.
Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva (potvrda firme o visini plaće, čekovi od mirovine, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
Za studente obitelji poginulih boraca, RVI i civilnih žrtava rata dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).
Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Natječaj je otvoren do 16.11.2020.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ul. Adema Buća 20

88 000 Mostar

s naznakom “Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“

Posljednje objavljeno

Iz stoca