Vijeće EU: BiH trenutno ne ispunjava kriterije za članstvo

Vijeće Europske unije pozdravilo je Mišljenje Europske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i primilo k znanju da BiH trenutno ne ispunjava političke kriterije iz Kopenhagena u dovoljnoj mjeri, te da treba uložiti značajne napore u jačanju svojih institucija u cilju garancije demokracije, vladavine prava, ljudskih prava te poštivanja i zaštite manjina, piše Večernji list BiH.

Što se tiče ekonomskih kriterija, istaknuto je da je BiH postigla određeni stupanj makroekonomske stabilnosti, s tim da je uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije i postizanje konkurentnosti na zajedničkom tržištu još uvijek u ranoj fazi.

- BiH treba unaprijediti svoje rezultate u provedbi obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina je općenito u ranoj fazi kada je u pitanju njenu razinu spremnosti za preuzimanje obaveza članstva u EU i treba značajno unaprijediti proces usklađivanja s pravnom stečevinom EU te primijeniti i provoditi odgovarajuće zakonodavstvo - navedeno je u prvom zaključku Vijeća.

U drugom je naglašeno da Bosna i Hercegovina treba ulagati kontinuirane napore, posebno u pogledu provedbe 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije, te da je potrebno ispuniti navedene ključne prioritete usmjerene na oblast demokracije i funkcionalnosti države, vladavinu prava, temeljna prava i reformu javne uprave.

Vijeće EU je konstatiralo da će otvaranje pregovora o pristupanju u konačnici razmatrati Europsko vijeće, u skladu s ustaljenom praksom, u trenutku kada Komisija ocijeni da je BiH postigla potrebni stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo, a posebno da je ispunila ključne prioritete navedene u Mišljenju Komisije.

Također, Vijeće je pozvalo Komisiju da svoje godišnje izvještaje za BiH, počevši od izvještaja iz 2020., usmjeri na provedbu ključnih prioriteta koje je potrebno rješavati.

- Vijeće pozdravlja imenovanje predsjedatelja Vijeća ministara BiH, te apeluje na izvršna i zakonodavna tijela na svim razinama vlasti da počnu rješavati ključne prioritete identificirane u Mišljenju Komisije, u skladu s legitimnim težnjama građana BiH za napretkom ka EU. Vijeće ponavlja svoju nedvosmislenu opredijeljenost EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje - priopćeno je iz Izaslanstva EU u BiH.

Posljednje objavljeno

Iz stoca