Znate li što je Blok BiHD1?

Vlada Federacije BiH objavit će u listopadu međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji BiH.

Kako bi šira javnost bila upoznata s tim projektom od velikog značaja raspisivanju poziva će prethoditi promocije na kojima će biti prezentiran potencijal blokova za koje se raspisuje koncesija kao i zakonski i fiskalni uvjeti.

Promocije organizira i održava Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI), Federalni zavod za geologiju i konzultantska tvrtka IHS Global Ltd iz Londona. Prva promocija je zakazana za 1. listopad u Sarajevu, potom bi trebale uslijediti i promocije u Ankari, Londonu i Budvi.

Natječajna dokumentacija za objavljivanje javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH završena je u roku, a postupak javnog nadmetanja za dodjelu te koncesije bit će proveden za četiri bloka na prostorima Panonskog bazena i Dinarida.

Blokovi su ukupne površine 4.951 km2 od kojih dva obuhvaćaju prostor Posavske županije (blok BiHPo1 površine 110 km2 na području Odžaka, i blok BiHPo2 površine 93 km2 na području Orašja i Domaljevca). Jedan blok obuhvaća sjeverni dio Tuzlanske županije (blok BiHTz površine 1.511 km2), a jedan prostor Hercegovačko-neretvanske i Županije Zapadnohercegovačke (blok BiHD1 površine 3.237 km2).

Iz nadležnog ministarstva podsjećaju da su aktivnosti na realizaciji projekta istraživanja nafte i plina započete odlukom Vlade FBiH 2011. godine, kad je taj projekt proglašen od posebnog interesa za Federaciju BiH, nakon čega je resorno ministarstvo pripremilo osnovne zakonskih uvjeta za nastavak istraživanja.

Tako je 2013. donesen Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, a 2014. Uredba o sadržaju ugovora o toj koncesiji, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u FBiH.

Uredbom je propisan okvir za Vladu FBiH i koncesionara, koji je obvezan pri pregovaranju, pripremi i zaključivanju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.

Federalna vlada je donijela i odluku o angažiranju stručne konzultantske kompanije za pomoć u realizaciji tog projekta i promociji prostora FBiH za to istraživanje, pa je u 2018. postupkom javne nabavke izabrana konzultantska tvrtka IHS Global Ltd iz Londona kao stručni konzultant koji će pružiti usluge Vladi u izradi natječajne dokumentacije, promocije projekta i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije.

Nakon promocije u Londonu koja je planirana za 8. i 9. listopad ove godine bit će objavljen međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije.

Preuzimanjem natječajne dokumentacije naftne tvrtke će imati rok od pola godine za pripremu i dostavljanje ponuda Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a pregled i ocjenu dostavljenih ponuda vršit će povjerenstvo koju će imenovati Vlada FBiH, uz asistenciju konzultanta (IHS).

S ciljem sklapanja ugovora o istraživanju i eksploatacije nafte i plina, povjerenstvo će zajedno s konzultantom vršiti pregovore saponuđačima na osnovu obvezujućih ponuda dostavljenih na javno nadmetanje u skladu sa Zakonom.

Pregovori s naftnim tvrtkama mogu trajati najviše pola godine. Po prijedlogu Vlade FBiH, Federalni parlament će imenovati Stručno povjerenstvo u kojemu će biti predstavnici oba doma i koja će vršiti nadgledanje postupka pregovora i izrade konačnog prijedloga ugovora s naftnim tvrtkama.

-Nakon završenih pregovora i pripremljenog prijedloga ugovora Stručno povjerenstvo će Vladi FBiH dostaviti izvješče na osnovu kojeg će Vlada FBiH pripremiti i utvrditi prijedlog odluke o dodjeli koncesije s prijedlogom ugovora o njenoj dodjeli. Ovako utvrđeni prijedlog odluke bit će dostavljen Parlamentu FBiH na usvajanje, koji bi odlukom trebao ovlastiti federalnog premijera za potpisivanje ugovora o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na određenim blokovima u Federaciji BiH. Usporedo s tim aktivnostima bit će proveden postupak za izbor ponuđača za izradu studije ‘Strateška procjena utjecaja na okoliš pri istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH’.