Elektroprivreda HZ HB: Oglas za prijem 54 radnika na neodređeno vrijeme, 2 u Stocu

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-6015/18 od 23. kolovoza 2018. godine i Odluke Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: I-968/19 od 14. veljače 2019. godine raspisuje se oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Oglas možete vidjeti OVDJE

Uz potpisanu prijavu na Oglas s obveznom naznakom rednoga broja, naziva radnoga mjesta i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:

životopis – s adresom i telefonskim brojem

diplomu/svjedodžbu

uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Sljedeće dokumente ne treba dostavljati jer ne mogu poslužiti kao valjan dokaz radnog iskustva:

radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo.

ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnoga odnosa jer dokazuju samo početak rada i naziv radnoga mjesta, ne i njegovo trajanje.

sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnoga odnosa jer dokazuju samo trenutak prestanka radnoga odnosa i ne mogu biti valjan dokaz o radnome iskustvu.

dokumente koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumente u kojima nije točno navedeno sljedeće: osnovni podaci o prethodnom poslodavcu, stupanj školske spreme u okviru radnoga mjesta, tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnoga mjesta, precizirano razdoblje trajanja radnoga odnosa, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnoga iskustva.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostaviti obične preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu „Večernji list“ Mostar i na mrežnoj stranici Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti poštom ili osobno na adresu:

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar, s naznakom: Prijava na oglas – za radno mjesto pod rednim brojem ____

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18) i aktima Društva