U FBiH u mikrokreditnim organizacijama građani imaju 433. mil. KM kredita

Mikrokreditne organizacije za većinu građana posljednja su opcija za zaduženje. Brojne afere koje su obilježile ovaj sektor prije nekoliko godina, visoke kamate i troškovi kredita glavni su razlog zašto građani, kada god mogu, zaobilaze ovaj sektor, piše Večernji list BiH. Ipak, sudeći prema podacima koje ima Agencija za bankarstvo Federacije BiH, mikrokreditne organizacije u ovome entitetu i dalje uspješno posluju. Barem većina njih.

Poljoprivreda i usluge

- U FBiH na dan 30. rujna 2018. godine posluje 12 MKO, od toga 11 MKF i jedan MKD. U mikrokreditnom sektoru zaposlene su 1482 osobe, što je za 83 zaposlene ili 5,9% više u odnosu na 31. prosinca 2017. godine.

Ukupni neto mikrokrediti iznose 442,4 milijuna KM i čine 77,8% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i veći su za 34,5 milijuna KM ili 8,5% u odnosu na kraj prethodne godine - navodi se u podacima Agencije za bankarstvo FBiH. Promatrajući sektorsku strukturu, dominantan je udio mikrokredita odobrenih fizičkim osobama od 97,3%, a preostalih 2,7% odnosi se na mikrokredite odobrene pravnim osobama. Prema granskoj strukturi, najveći udio imaju mikrokrediti odobreni sektoru poljoprivrede s 33,4%, dok je za stambene namjene odobreno 21,4% mikrokredita, a. prema visini udjela, slijede ostali sektori s 20% i uslužne djelatnosti s 19%, dok je udio trgovine 4,1% i proizvodnje 2,1%.

Od ukupnih dospjelih potraživanja, 93,8% odnosi se na mikrokredite fizičkih osoba, a, prema granskoj strukturi, najveći udio imaju mikrokrediti za ostale namjene, za poljoprivredu i uslužne djelatnosti.

Fizičke osobe

- Ukupan iznos mikrokredita plasiranih fizičkim osobama iznosi 433,4 milijuna KM, s najvećim udjelom mikrokredita za poljoprivredu u ukupnom iznosu od 148 milijuna KM ili 34,2%, koji su u odnosu na 31. prosinca 2017. povećani za iznos od 7,5 milijuna KM ili 5,4%. Mikrokrediti plasirani za stambene potrebe iznose 95,2 milijuna KM ili 22% i isti su u odnosu na 31. prosinca 2017. zabilježili porast u iznosu od 3,1 milijun KM ili 3,4%. Mikrokrediti plasirani za ostale namjene iznose 89,1 milijun KM ili 20,5% i isti su u promatranom razdoblju povećani za iznos od 15,3 milijuna KM ili 20,7%, a mikrokrediti u uslužnim djelatnostima iznose 77,8 milijuna KM, uz rast od 4,8 milijuna KM ili 6,7%.

Evidentno je da je u mikrokreditnom portfelju fizičkih osoba najveći rast u odnosu na 31. prosinca 2017. izražen u mikrokreditiranju za ostale namjene - stoji u dokumentima Agencije za bankarstvo FBiH. Prema stanjima na dan 30. rujna 2018., ukupan otpis potraživanja na razini mikrokreditnog sektora iznosi 106 milijuna KM, od čega se na otpisanu glavnicu po mikrokreditima odnosi iznos od 95,7 milijuna KM (fizičke osobe - 92,6 milijuna KM i pravne osobe - 3,1 milijun KM), a na otpisanu kamatu iznos od 10,3 milijuna KM (fizičke osobe - 10 milijuna KM i pravne osobe - 0,3 milijuna KM).

Broj otpisanih mikrokreditnih partija je 39.572. Od navedenog ukupnog iznosa otpisanih potraživanja na razini mikrokreditnog sustava, na početno stanje s 1. 1. 2018. godine odnosi se iznos od 109,1 milijun KM, izvršena naplata otpisanih potraživanja tijekom prvih devet mjeseci iznosi 6,3 milijuna KM, izvršeni novi otpisi u iznosu od 3,3 milijuna KM, a izvršeni trajni otpisi u iznosu od 0,1 milijun KM.