Prijavljeno 21.708 ilegalnih migranata, najviše iz Pakistana

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog sporazuma o financiranju programa aktivnosti prekogranične suradnje Srbija – BiH za 2017. između Europske komisije, Vlade Srbije i BiH. EU će od 1,647.058 eura, koliko iznosi procijenjena vrijednost preko granta, financirati 1,400.000 eura.

Prekogranična suradnja

Sredstva su namijenjena projektima promoviranja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite okoliša te razvoja turizma. Razdoblje izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, dok je razdoblje operativne provedbe šest godina od stupanja na snagu. Ranije je usvojen program prekogranične suradnje Srbija - BiH od 2014. do 2020. godine, koji je referenca za usvajanje ovog programa aktivnosti. Usvojena je informacija Direkcije za europske integracije o trenutačnom stanju pripreme odgovora na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. U tijeku je finalizacija odgovora na 655 dodatnih pitanja koja je Europska komisija u lipnju dostavila BiH. Prema informaciji, 30 radnih skupina je u cijelosti završilo posao i dostavilo odgovore ili sporna pitanja Direkciji za europske integracije. Oko 600 pitanja je usuglašeno ili je u završnoj proceduri usuglašavanja. Razmatrana je informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim priljevom migranata u BiH te se naglasila potreba jačanja državne granice i sprečavanje nezakonitih ulazaka migranata u BiH. Bit će osigurano povećanje smještajnih kapaciteta za migrante na postojećim lokacijama gdje borave migranti, i to u prostore poduzeća “Bira” u Bihaću na ukupno 1200 te u bivšoj vojarni “Ušivak” u Hadžićima na 800 mjesta. Prema podacima Službe za poslove sa strancima, dnevni priljev migranata u studenome je smanjen u odnosu na listopad. Od 31. 10. do 8. 11. prijavljeno je 926 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u ovom razdoblju iskazale su 872 osobe. Od početka godine do 8. 11. u BiH je prijavljeno 21.708 nezakonitih migranata, a namjeru za podnošenje azila u ovom razdoblju iskazalo je 20.497 osoba, dok je njih 1316 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7224), Irana (3466), Sirije (2616), Afganistana (2613), Iraka (1958) i Libije (764). Vijeće ministara BiH usvojilo je izvješće Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice “Analiza potreba za obukama zaposlenika u institucijama u BiH na različitim razinama vlasti za jačanje kapaciteta za suradnju s iseljeništvom” i plan obuka.

Zračni promet i kontrola

Jedan od ciljeva je stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljeništva razvoju BiH preko jačanja institucionalnih kapaciteta za suradnju s dijasporom na svim razinama vlasti, preko niza tematskih obuka za državne službenike, čime bi se izgradila baza znanja unutar javnog sektora za rad s dijasporom. Usvojenim planom obuka bit će obuhvaćeni službenici entitetskih i državnih institucija. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je u proteklom razdoblju uložilo dosta napora u jačanje kapaciteta za suradnju s dijasporom na lokalnoj razini, surađujući s više općina u BiH. Utvrđeni su i uputit će se Predsjedništvu BiH prijedlozi sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između BiH i Hrvatske te između BiH i Srbije i Crne Gore. Zaključivanje ovih sporazuma značajan je korak naprijed u procesu preuzimanja kontrole zračnog prostora BiH.

Pročitajte još