Realizirana tek trećina od milijardu KM planiranih javnih investicija u FBiH

Tek trećina od više od milijardu maraka predviđenih planom javnih investicija (PJI) Federacije BiH za prošlu godinu uistinu je i realizirana, pokazuju službeni podaci entitetske Vlade.

U plan javnih investicija Federacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine uključeno je 80 projekta, ukupne vrijednosti nešto veće od 12,909 milijardi KM, od čega 40 kandidiranih (9,135 milijardi KM) i 40 projekata čija je provedba u tijeku (3,774 milijarde KM). Međutim, planirano ulaganje u prošloj godini u iznosu od 1,078 milijardi maraka realizirano je sa skromnih 32,03%.

S iznosom od 280,52 milijuna, plan financiranja projekata iz inokredita realiziran je s 31,12%, a utroškom 18,79 milijuna KM plan financiranja projekata iz inograntova realiziran je sa 75,33%. Iz toga se lako može zaključiti kako ni inozemna kreditna i grant sredstva za javne investicije nisu iskorištena na najbolji mogući način.

Od projekata koji su u PJI Federacije 2017.- 2019. godine imali status “u provedbi”, 35 projekata je zadržalo taj status i njihova realizacija i dalje traje. Pokazalo se kako je plan ulaganja u 2017. godini najrealnije postavljen za projekte iz Vladina sektora i civilnog društva. Utroškom sredstava u iznosu od 7,93 milijuna KM plan je ostvaren s 91,30%, dok je plan provedbe projekata iz sektora željezničkog prijevoza ispunjen s 80,25%.

Promatrano po županijama, u prošloj godini na projekte provedene u Zeničko-dobojskoj županiji utrošeno je 103,12 milijuna KM (30,10%), Hercegbosanskoj 99,17 milijuna KM (28,95%), a u Posavskoj županiji 50,75 milijuna maraka. U ostalim županijama je bilo znatno manje realiziranih sredstava. Na provedbu tzv. federalnih projekata utrošeno je 79,17 milijuna KM ili 23,11% ukupno utrošenih sredstava u toj godini.

Od 1,070 milijardi KM planiranih ulaganja u 2017. godini, 81% se odnosi na projekte iz dvaju sektora, i to cestovnog prometa i proizvodnje i opskrbe električnom energijom. Ulaganjem 867,01 milijuna KM plan ulaganja u 2017. godini u projekte u oblasti cestovnog prometa i proizvodnje i opskrbe električnom energijom ostvaren je s 31,22%.

Plan ulaganja u projekte iz svih drugih sektora (203,41 milijun KM) je, utroškom 71,87 milijuna KM, realiziran s 35,33%.

Od 40 projekata koji su u PJI Federacije 2017.- 2019. godine imali status “u provedbi”, u 2017. godini je završeno pet njih, ukupne vrijednosti 148,45 milijuna KM. Razlozi relativno niskog stupnja provedbe planiranih projekata mogu se svesti na nedovoljne tehničke i kadrovske kapacitete u resornim ministarstvima za kvalitetnu pripremu projekata, nerealne planove provedbe projekata u pogledu dinamike, organizacije i njihova financiranja, kao i na činjenicu da projekti nemaju zaokruženu financijsku konstrukciju, što prouzrokuje kašnjenje u njihovoj provedbi.

vecernji.ba

Posljednje objavljeno

Iz stoca