Srpanj 13, 2024

Općina Stolac dodjeljuje stipendije za 2021./2022. godinu

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2021./2022. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/22), Načelnik općine Stolac, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac
u akademskoj 2021./2022. godini

I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Općine Stolac (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2021./2022. godinu.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti s područja općine Stolac koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da imaju prebivalište na području općine Stolac,
- da su u statusu redovitog studenta,
- da tijekom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj

se natječe za dodjelu stipendije,

- da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi,

- da ne primaju stipendiju/subvenciju od drugog davatelja ili studentski kredit.

III

Iznos stipendije, broj korisnika stipendije i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.
Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2021./2022. godini.

IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici općine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac.

V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;
Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;
Potvrda da ne obnavlja godinu studija u tekućoj akademskoj godini;
Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju stipendiju navedenog Ministarstva;
Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
Presliku prve stranice indeksa;
Dokaze o otežanim uvjetima života:
- dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog tijela ili smrtni list),

- rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,

- potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su braća i sestre na redovitom školovanju.

Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:
- za studente prve godine studija svjedodžbe o završenim razredima srednje škole,

- potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

VI

Rok za podnošenje prijava je 22.04.2022.godine. Javni natječaj će biti objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči općine Stolac.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom - Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101.

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing

 

Broj; 01/1-399/22

Datum: 22.03.2022. godine