Kolovoz 08, 2022

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14), čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02), te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:05/21) Načelnik Općine Stolac, objavljuje:

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu općine Stolac pobliže označenih kao:
1.1. građevinska parcela koju čine nekretnine u vlasništvu općine Stolac:
- k.č.br.827/55 k.o. Trijebanj, građevinsko zemljište površine 1 355 244 m²
- k.č.br.2/3 k.o. Crnići, građevinsko zemljište površine 383 646 m2 i
- k.č.br.1/203 k.o. Pješivac, građevinsko zemljište površine 258 844 m2,
sveukupno 1 997 734 m2 po početnoj cijeni od 5 993 202,00 KM namijenjena za izgradnju fotonaponske elektrane,
1.2. k.č.br.6/106 k.o. Stolac, građevinsko zemljište površine 1 533 000 m² po početnoj cijeni od 4 599 000 KM, namijenjena za izgradnju fotonaponske elektrane

2. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.
Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:
- za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;
- za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa

Za nekretnine iz točke 1.1. i 1.2. polog u iznosu od 50.000,00 KM, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-642/21“.

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.
Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.
Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.
Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

3. PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac.
Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa naznakom: „Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 07.06.2021. godine do 12 sati.
Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.
Prodaja zemljišta izvršit će se dana 07 .06.2021. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja redoslijedom iz točke 1.
Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković, dipl. ing.
Broj: 01/1-642/21
Datum: 21.05.2021. godine

Izvor: stolac.gov.ba

Posljednje objavljeno

Iz stoca