Siječanj 18, 2022

Općina Stolac: Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija

Općina Stolac raspisala je javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac za 2020. godinu. Isti prenosimo u cijelosti:

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), članka 2. i članka 4. stavak 1. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj: 1/20), Načelnik općine Stolac objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac

 

I

Općina Stolac objavljuje Javni poziv za prijavu projekata nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i drugih neprofitnih organizacija i pojedinaca koje djeluju na području Općine Stolac a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna općine Stolac u 2020. godini.

II

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije i pojedinci koji djeluju na području općine Stolac.

Prijavljeni projekti trebaju se odnositi na neke od slijedećih oblasti:

obrazovanje
kultura
sport i rekreacija
ekologija
izgradnja i razvoj lokalne zajednice
mladi i volonterstvo
religija i
civilno društvo.

III

Uvjeti za sudjelovanje u Javnom pozivu su:

prijava poslana u propisanom roku,
prijava poslana na propisanim obrascima,
prijavitelji upisani u odgovarajući matični registar udruga/neprofitnih organizacija i da djeluju na području općine Stolac,
prijavitelji pravodobno i u cijelosti ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa općinom Stolac iz ranijih godina, što se dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje koju daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

IV

Kriteriji za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna općine Stolac u 2020. godini su:

Projekt poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva općine
Projekt potiče razvoj općine
Promicanje volonterskog rada
Sufinanciranje projektnih aktivnosti
Osigurani kapaciteti za implementaciju projekta
Partnerstvo sa drugim fizičkim i pravnim osobama
Promicanje općine Stolac kroz implementaciju projekta

V

Prijava za pravne osobe treba sadržavati:

Popunjen prijavni obrazac,
Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,
Identifikacijski broj,
Izjavu da su prijavitelji ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa općinom Stolac iz ranijih godina.
Prijava za pojedince treba sadržavati:

Popunjen prijavni obrazac,
Preslika osobne iskaznice,
Potvrda o prebivalištu na području općine Stolac
Izjava da podnositelj prijave ne predstavlja ovlaštenu osobu nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije, koja se prijavljuje po istom javnom pozivu.

VI

Podnositelj prijave može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči općine Stolac i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

 

VIII

Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol općine, na adresu: Općina Stolac, Ured načelnika, Ulica Kralja Tomislava b.b. 88360 Stolac, s naznakom: "NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac“.

Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi općine-Ured načelnika ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati.

O rezultatima odlučivanja po podnesenim prijavama svi sudionici natječaja će biti pismeno obaviješteni.

 

Broj: 01/1-541/20

Datum: 25.05.2020. godine.

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing

Posljednje objavljeno

Iz stoca