Općina Stolac prodaje građevinske parcele od 7.000 m2 za izgradnju poslovnih objekata

Općina Stolac je objavila natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine metodom usmenog javnog nadmetanja.

Prenosimo ga u cijelosti.

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14), čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02), te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:07/19) Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina:

Građevinska parcela u vlasništvu Općine Stolac pobliže označena kao: k.č.801/92 građevinsko zemljište površine 6.138 m2 i k.č.806/21 građevinsko zemljište površine 942 m2 sve k.o. Hodovo, upisano u zk ulošku br.446 po početnoj cijeni od 21.240 KM. Predmetna parcela je namjenjena za gradnju poslovnog objekta prema urbanističkim uvjetima službe za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu a nalazi se u području Hodovo.
PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE
Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske
općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:
– za fizičke osobe– ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

– za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za

zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa
Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-257/20“.

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

PODNOŠENJE PRIJAVA
Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac.

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa naznakom:

„ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20.03.2020. godine do 12 sati.
Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.
Prodaja zemljišta izvršit će se dana 20.03.2020. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.
Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01/1-257/20

Datum: 04.03.2020. godine

Posljednje objavljeno

Iz stoca