Održana sjednica OV Stolac, povoljniji uvjeti u industrijskoj zoni Hodovo za investitore

Općinsko vijeće Stolac je na danas održanoj XVII. sjednici usvojilo niz bitnih odluka, posebno ističemo Odluku o komunalnoj naknadi. Razlog za donošenje ove Odluke su pored zakonske obveze usklađivanja stare Odluke sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti u HNŽ, je i želja da poslovno okruženje prepozna viziju općine, koja poduzima aktivnosti na iznalaženju mogućnosti za stvaranje povoljnih uvjeta poslovanja u Gospodarsko – poslovnoj zoni Hodovo. 

Do sada je općina zajedno sa višim razinama vlasti kroz razne projekte kao partner i kroz razne oblike suradnje, bilo da se radi o zajedničkom sufinanciranju projekata ili samostalno financiranje iz vlastitih sredstava Proračuna, realizirala određene infrastrukturne projekte kao što su izgradnja prometnica, javne rasvjete i vodovodne infrastrukture, sa kojima su se stvorili tehnički uvjeti za izgradnju i poslovanje novih subjekata u Gospodarsko – poslovnoj zoni Hodovo. Predlažući ovu Odluku namjera je stvoriti još povoljnije uvijete s ciljem nastavka kontinuiranog privlačenja investitora u Zonu, na način da smanjenjem parafiskalnih nameta smanjimo troškove poslovanja ulagačima i investitorima, sve s razlogom otvaranja novih radnih mjesta.

U staroj Odluci o komunalnoj naknadi, člankom 11. stavak 3. je bilo propisano za gospodarsko poslovne objekte u IV. zoni ostalog građevinskog zemljišta a to je GPZ Hodovo da se komunalna naknada ne plaća za vremensko razdoblje od 2 (dvije) godine od dana stjecanja obveze za plaćanje iste. U novoj predloženoj Odluci i dalje ostaje pogodnost za novoizgrađene poslovne objekte o Gospodarsko - poslovnoj zoni Hodovo, da obveza plaćanja komunalne naknade nastaje protekom roka od dvije godine od dana stjecanja obveze za plaćanje iste uz još jednu novu odredbu, a to je da se obveza plaćanja komunalne naknade nakon što protekne navedeni rok od dvije godine umanjuje za 50%. Umanjenje obveze plaćanja komunalne naknade za 50% ne odnosi samo novoizgrađene objekte u Zoni, već i na postojeće gospodarske subjekte koji svoju djelatnost već obavljaju u GPZ Hodovo. 

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade je Odluka koja prati Odluku o komunalnoj naknadi, kao i ranijih godina ostaje ista vrijednost boda a ona iznosi 0,05 KM po m2.

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Služba za financije i proračun obvezna je za svaki kvartal Ministarstvu za financije HNŽ tako i Općinskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju Proračuna. Periodično izvješće je set od 9 obrazaca, koji  predstavljaju pregled prihoda i primitaka i financiranje po ekonomskim kategorijama, ukupno ostvareni prihodi i primitci  za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03. 2019. godine iznose 2 617 589, 00 KM ili 34,88% u odnosu na planirana sredstva u Proračunu za 2019. god. i veći su 21% u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini. Ukupno prikupljeni porezni prihod ova prva tri mjeseca iznosi 629 350, 00 KM odnosno 25,6% ukupno planiranih poreznih prihoda, što je u granicama linearne dinamike punjenja proračuna.

Usvojen je Plan zaštite od požara općine Stolac za 2019 godinu kao i Procjena ugroženosti od požara općine Stolac za 2019 godinu.

Na dnevnom redu našla se i Odluka izmjenama Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2018./2019. godini. Odluka donesena na prethodnoj sjednici OV, gdje se greškom u Članku 2. navodi kao jedan od općih uvjeta taj da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini. Prema tome uvjetu studenti koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama izvan Bosne i Hercegovine ne mogu dobiti stipendiju. Taj dio se ovom novom Odlukom mijenja tako da za stipendiju mogu aplicirati svi studenti pod jednakim uvjetima bilo da studiraju u Bosni i Hercegovini ili izvan nje.

U Zahtjevima građana tvrtka Metal Ferrum d.o.o. Stolac uputila je zahtjev za umanjenjem komunalne naknade koji je proslijeđen nadležnim službama.