Općina Stolac daje u zakup tisuće kvadrata poljoprivredng zemljišta

Općina Stolac raspisivala je javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Stolac.

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Stolac i to u slijedećim K.O.:

1. Zemljište pobliže označeno kao dio k.č.br.1002/1, dio k.č.br.994 i dio k.č.br.1002/3, sve upisano u posjedovnom listu broj 79, K.O. Crnići ukupne površine 52.025 m²

2. Zemljište pobliže označeno kao, dio k.č.br.401 i dio k.č.br.402 sve upisano u posjedovnom listu broj 309, K.O. Ošanjići, ukupne površine 3.531 m2

3. Zemljište pobliže označeno kao, dio k.č.br.673, dio k.č.br.399, dio k.č.br.400 i dio k.č.br.401 sve upisano u posjedovnom listu broj 309, K.O. Ošanjići, ukupne površine 7.261 m2

4. Zemljište pobliže označeno kao dio k.č.br.932/5, upisano u posjedovnom listu broj 187, K.O. Donji Poplat ukupne površine 2.500 m²

5. Zemljište pobliže označeno kao, k.č.br.407/1, dio k.č.br.408/3 i k.č.br.408/4 sve upisano u posjedovnom listu broj 309, K.O. Ošanjići, ukupne površine 4.463 m2

6. Zemljište pobliže označeno kao, k.č.br.407/2 upisano u posjedovnom listu broj 309, K.O. Ošanjići, ukupne površine 2.600 m2

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 1., daje se u zakup na rok od 20 godina, za sadnju vinogradarskih kultura.

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 2. i 3. daje se u zakup na rok od 10 godina, za sadnju ljekovitog bilja.

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 4. daje se u zakup na rok od 20 godina, za sadnju voćarskih kultura.

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 5. i 6. daje se u zakup na rok od 20 godina, za sadnju voćarsko – vinogradarskih kultura.

Početna cijena na natječaju za dugogodišnji zakup i zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđena je prema vrijednostima navedenim u Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/2009) i Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Stolac („Službeni glasnik općine Stolac“, broj: 1/15, 4/15 i 5/15) i iznosi za:

- zemljište pod rednim brojem 1. 200,00 KM /ha,

- zemljište pod rednim brojem 2. 200,00 KM /ha,

- zemljište pod rednim brojem 3. 200,00 KM /ha,

- zemljište pod rednim brojem 4. 180,00 KM /ha,

- zemljište pod rednim brojem 5. 200,00 KM /ha,

- zemljište pod rednim brojem 6. 200,00 KM /ha,

Ponuditelj može dostaviti ponudu isključivo na ukupnu površinu zemljišta navedenog pod pojedinačnim rednim brojem

Kao osiguranje plaćanja najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti prije potpisivanja Ugovora iznos za jednogodišnji zakup zemljišta.

PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM NADMETANJU IMAJU:

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. pravne osobe:

- da moraju biti registrirane i da se bave primarnom poljoprivrednom djelatnošću

- da ispunjavaju obveze u svezi plaćanja mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, sukladno važećim propisima u BiH

- da ispunjavaju obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, sukladno važećim propisima u BiH

- da nemaju dospjelih a neizmirenih obveza prema općini Stolac po bilo kom osnovu na dan raspisivanja natječaja

2. fizičke osobe:

- da moraju biti registrirane i da se bave poljoprivrednom djelatnošću

- da nemaju dospjelih a neizmirenih obveza prema općini Stolac po bilo kom osnovu na dan  raspisivanja natječaja

Da bi sudjelovali u postupku nadmetanja ponuđači-pravne i fizičke osobe dužni su uplatiti depozit u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta.

Pravo nadmetanja nemaju pravne i fizičke osobe koje su u prethodnom razdoblju sa općinom Stolac jednostranom izjavom raskinule Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA I NAČIN VREDNOVANJA PONUDA:

Pravo prvenstva zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje se jave na Javni natječaj, a na iste se odnose odredbe članka 71. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ/K (Narodne novine HNŽ/K, broj 8/13).

Ukoliko se na javni natječaj ne prijave osobe na koje se odnosi prethodna odredba, red prvenstva zakupa se utvrđuje slijedećim redoslijedom:

a) pravni slijednik bivšeg korisnika poljoprivrednog zemljišta u društvenom vlasništvu predmetnih katastarskih čestica koje se daju pod zakup,

b) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik sistema za navodnjavanje i odvodnju, ribnjaka ili drugih privrednih objekata koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet zakupa,

c) pravna osoba registrirana za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću,

d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom imanju i upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a ima prebivalište na području općine Stolac,

e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gazdinstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom imanju i upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na čijem teritoriju se nalazi zemljište koje je predmet javnog natječaja.

Vrednovanje prispjelih ponuda Povjerenstvo će izvršiti sukladno Pravilniku o vrednovanju i bodovanju prispjelih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta.

Ponuditelj koji dobije u zakup zemljište na kojem postoje izgrađena infrastruktura ili nasadi koje je drugi izgradio ili uzgojio dužan je obeštetiti vlasnika infrastrukture, odnosno nasada po nalazu ovlaštenog sudskog vještaka prije zaključivanja ugovora o zakupu.

SADRŽAJ PONUDE:

Da bi sudjelovali u postupku javnog nadmetanja zainteresirani su dužni uz prijavu u kojoj će navesti ponuđenu cijenu dostaviti i slijedeće:

Pravne osobe

- naziv i točnu adresu ponuđača,

- ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra,

- potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,

- potvrdu od nadležne porezne uprave da ispunjavaju obveze u svezi plaćanja mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, sukladno važećim propisima u BiH, ne stariju od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda,

- potvrdu od Uprave za indirektno oporezivanje da ispunjavaju obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, sukladno važećim propisima u BiH, ne stariju od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda, ili potvrdu da nisu ako nisu u sustavu PDV-a

- potvrdu od službe za proračun i financije općine Stolac da nemaju dospjelih a neizmirenih obveza prema općini Stolac po bilo kom osnovu na dan raspisivanja natječaja

- dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Registrirani poljoprivredni obrti

- naziv i točnu adresu ponuđača,

- ovjerenu kopiju odobrenja za rad od nadležnog općinskog organa,

- potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,

  potvrdu od nadležne porezne uprave da ispunjavaju obveze u svezi plaćanja mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, sukladno važećim propisima u BiH, ne stariju od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda,

- potvrdu od Uprave za indirektno oporezivanje da ispunjavaju obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, sukladno važećim propisima u BiH, ne stariju od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda, ili potvrdu da nisu ako nisu u sustavu PDV-a

- potvrdu od službe za proračun i financije općine Stolac da nemaju dospjelih a neizmirenih obveza prema općini Stolac po bilo kom osnovu na dan raspisivanja natječaja,

- dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Fizičke osobe

- presliku osobne iskaznice,

- potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava,

- osobnu izjavu da im je to osnovno zanimanje - dopunsko zanimanje (model izjave je sastavni dio ponudbene dokumentacije),

- potvrdu od službe za proračun i financije općine Stolac da nemaju dospjelih a neizmirenih obveza prema općini Stolac po bilo kom osnovu na dan raspisivanja natječaja,

- dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Ponuditelji koji polažu pravo na prvenstvo uz navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz koji ukazuje na polaganje prava na prvenstvo (posjedovni list, ugovor, investiranje u objekt i drugo).

Svi dokumenti moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca.

Depozit za sudjelovanje na natječaju se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „ uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-254/19“.

OBILAZAK TERENA:

Obilazak terena sa zainteresiranim ponuđačima i članovima Povjerenstva izvršit će se dana 05.03.2019. u 11,00 sati sa polaskom ispred zgrade Općine Stolac.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:

Zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja svoje ponude na natječaj mogu podnijeti poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na protokol općine Stolac, sa naznakom: „Prijava za zakup poljoprivrednog zemljišta „NE OTVARAJ“ u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

- Krajnji rok za podnošenje ponuda je 12.03.2019. godine do 12 sati.

- Otvaranje ponuda izvršit će se dana 12.03.2019. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac.

Na koverti obvezno napisati ime i prezime ponuđača i adresu,

Ponude predane poslije naprijed navedenog roka neće se razmatrati te će se ponuditeljima vratiti neotvorene.

Nakon provedenog nadmetanja i odabira najpovoljnijeg ponuđača isti su dužni u roku od tjedan dana potpisati sa Načelnikom općine Stolac ugovor o zakupu kojim će se regulirati prava i obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa, a u suprotnom gubi pravo na povrat depozita.

Odabranom ponuđaču će uplaćeni depozit biti uračunat u cijenu zakupa, a ostalim ponuđačima će biti vraćen.

Ukoliko ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključivanja Ugovora, gubi pravo na povrat depozita, a predmetno zemljište se ustupa u zakup drugo rangiranom ponuditelju i tako redom, prema listi koju utvrdi Povjerenstvo.

Povjerenstvo zadržava pravo provjere podataka danim u osobnoj izjavi ponuđača, a u slučaju utvrđivanja istih netočnim ponuditelj će biti eliminiran iz daljnjeg postupka nadmetanja i gubi pravo na uplaćeni depozit.

O dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta konačnu odluku donosi Općinsko vijeće Stolac

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 036/853-101, i 036/819 024

O rezultatima javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.

stolac.gov.ba