Općina Stolac prodaje nekretnine

Općina Stolac raspisala je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Stolac pobliže označenih kao:

1. Nekretnina „kuća i dvorište“ sagrađena na k.č. 9/21 K.O. Burmazi sa pripadajućim zemljištem površine 30 m2 po početnoj cijeni 3.000,00 KM,

2. k.č.br.991/180 (novi broj:1/183) k.o.Pješivac, površine 37m² po početnoj cijeni od 370,00 KM, namjenjena za gradnju MBTS

3. k.č.br.991/181 (novi broj:1/184) k.o.Pješivac, površine 37m² po početnoj cijeni od 370,00 KM, namjenjena za gradnju MBTS

4. k.č.br.991/182 (novi broj:1/185) k.o.Pješivac, površine 37m² po početnoj cijeni od 370,00 KM, namjenjena za gradnju MBTS

5. k.č.br.991/183 (novi broj:1/186) k.o.Pješivac, površine 37m² po početnoj cijeni od 370,00 KM, namjenjena za gradnju MBTS

6. k.č.br.991/184 (novi broj:1/187) k.o.Pješivac, površine 37m² po početnoj cijeni od 370,00 KM, namjenjena za gradnju MBTS

7. k.č.br.991/185 (novi broj:1/188) k.o.Pješivac, površine 37m² po početnoj cijeni od 370,00 KM, namjenjena za gradnju MBTS

8. k.č.br.991/186 (novi broj:1/189) k.o.Pješivac, površine 37m² po početnoj cijeni od 370,00 KM, namjenjena za gradnju MBTS

Predmetna nekretnina pd brojem 1. nalazi se u području Burmazi a nekretnine od 2-8 u obuhvatu gospodarsko-poslovne zone Hodovo, općina Stolac .

PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe. Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:

- za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

- za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa

Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-202/19“.

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako sudionik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac.  Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa naznakom:

„ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

· Krajnji rok za podnošenje ponuda je 11.03.2018. godine do 12 sati.

· Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

· Prodaja zemljišta izvršit će se dana 11.03.2019. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

stolac.gov.ba