Općina Stolac:Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija sa područja Stoca

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), članka 2. i članka 4. stavak 1. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj: 2/15), Načelnik općine Stolac objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac

I

Općina Stolac objavljuje Javni poziv za prijavu projekata nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i drugih neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna općine Stolac u 2019. godini.

II

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije koje djeluju na području općine Stolac.

Prijavljeni projekti trebaju se odnositi na neke od slijedećih oblasti:

· obrazovanje

· kultura

· sport i rekreacija

· ekologija

· izgradnja i razvoj lokalne zajednice

· mladi i volonterstvo

· religija i

· civilno društvo.

III

Uvjeti za sudjelovanje u Javnom pozivu su:

· prijava poslana u propisanom roku,

· prijava poslana na propisanim obrascima,

· prijavitelji upisani u odgovarajući matični registar udruga/neprofitnih organizacija i da djeluju na području općine Stolac,

· prijavitelji pravodobno i u cijelosti ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa općinom Stolac iz ranijih godina, što se dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje koju daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

IV

Kriteriji za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna općine Stolac u 2019. godini su:

· Projekt poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva općine

· Projekt potiče razvoj općine

· Promicanje volonterskog rada

· Sufinanciranje projektnih aktivnosti

· Osigurani kapaciteti za implementaciju projekta

· Partnerstvo sa drugim fizičkim i pravnim osobama

· Promicanje općine Stolac kroz implementaciju projekta

V

Prijava treba sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac,

2. Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,

3. Identifikacijski broj,

4. Izjavu da su prijavitelji ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa općinom Stolac iz ranijih godina.

VI

Podnositelj prijave može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči općine Stolac i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

VIII

Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol općine, na adresu: Općina Stolac, Ured načelnika, Ulica Kralja Tomislava b.b. 88360 Stolac, s naznakom: "NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac“.

Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi općine-Ured načelnika ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati.

Datum: 07.02.2019. godine.