Obavijest korisnicima prava za dodatak na djecu u općini Stolac

Kako korisnici prava dodatka na djecu, ne bi propustili svoju godišnju zakonsku obvezu – da dostave obnovljenu dokumentacije u Centar za socijalni rad kod kojega ostvaruju rješenjem ovo svoje pravo- dajemo korisnicima ovoga prava pripomenu za njihovu obvezu, kako slijedi.

Člankom 22. Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ je određeno da je korisnik dodatka na djecu dužan u svakoj kalendarskoj godini u razdoblju od 1. rujna/septembra do 31. listopada / oktobra- dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju i dokaz o nastavku školovanja.

Ukoliko korisnik ne dostavi navedene dokaze, prestaje pravo na dodatak na djecu 31. kolovoza/avgusta tekuće godine za djecu u srednjim školama, odnosno 31. listopada/oktobra tekuće godine za studente na visokoškolskim ustanovama.

Sukladno citiranom članku Zakona pozivamo Vas da, u navedenom roku, dostavite slijedeću dokumentaciju u Centar za socijalni rad Stolac:

1. Kućnu listu ovjerenu od nadležnog tijela,

2. Potvrdu o prijavi prebivališta za sve osobe navedene u kućnoj listi,

3. Presliku osobnih iskaznica za punoljetne članove kućanstva,

4. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu, - samo na djete za koje ne ostvarujete do sada pravo dodatka na djecu

5. Potvrdu o redovitom školovanju za djecu stariju od 15 godina,

6. Dokaz o prihodima kućanstva i to:

- potvrda o iznosu primanja iz radnog odnosa za osobe s kućne liste koje su uposlene,

- uvjerenje o primanjima po osnovu starosne, invalidske i obiteljske mirovine ili ček o zadnjoj mirovini za osobe s kućne liste koje primaju mirovinu,

- uvjerenje o (ne)ostvarivanju prava i visini primanja po propisima o braniteljsko-invalidskoj zaštiti za punoljetne osobe s kućne liste,

- uvjerenje o (ne)ostvarivanju prava i visini primanja po propisima o zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti osoba s invaliditetom (uvjerenja će izdati Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti),

- uvjerenje porezne uprave o ostvarivanju prihoda po osnovu (su)vlasništva poduzeća ili samostalne radnje (trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i dr.), prihoda od dopunske djelatnosti, prihoda od imovinskih prava i prihoda po osnovu autorskih prava, za punoljetne osobe s kućne liste,

7. Uvjerenje Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti i iznosu naknade za nezaposlenost za osobe s kućne liste koje se nalaze na Zavodu za zapošljavanje,

8. Rješenje nadležnog Općinskog suda o upisu poduzeća u registar i svih izmjena upisa, (ukoliko se ima registrirano poduzeće, a u suprotnom-potpisanu i ovjerenu izjavu da se nema registrirano poduzeće)

9. Uvjerenje nadležne općinske službe o (su)vlasništvu samostalne radnje (trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i dr.), odnosno o obavljanju dopunske djelatnosti za sve osobe s kućne liste,

10. Potvrdu nadležne policijske uprave o (ne)posjedovanju motornog vozila za sve osobe s kućne liste,

11. U slučaju kada postoji dokaz iz nadležne policijske uprave da nitko od članova kućanstva nije vlasnik motornog vozila, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti ovjerenu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ni on, niti njegovi članovi kućanstva nisu posjednici motornog vozila,

12. Dokaz da je ostvareno pravo na uvoz ili kupovinu motornog vozila na domaćem tržištu kao ortopedsko pomagalo sukladno propisima iz oblasti carinske politike,

13. Potvrdu o procjeni vrijednosti motornog vozila od ovlaštenog sudskog vještaka, (samo za vozila na koja niste dostavili ranije ovo vještačenje)

14. Dokaz da ne ostvaruje dodatak na dijete u drugoj državi, a za koje traži priznavanje prava (potvrda od nadležne institucije druge države za roditelje koji rade u inozemstvu, a za ostale podnositelje zahtjeva izjava ovjerena od nadležnog tijela),

15. Rješenje Centra o utvrđivanju oštećenja organizma, odnosno o sposobnosti i razvrstavanju djece i nalaz i mišljenje nadležne institucije/povjerenstva za dijete s invaliditetom,

16. Odluka nadležnog suda o određivanju visine naknade za uzdržavanje (alimentacija) i o povjeri djeteta kod razvoda braka,

17. Rješenje o skrbništvu

NAPOMENA: Navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici.U slučaju nejasnoća možete kontaktirati Centra za socijalni rad Stolac na: 036/819-047 i 036/853-104.

stolac.gov.ba