Koncesija na 12 godina za fotonaponsku elektranu Stolac

Vlada HNŽ nedavno je donijela Odluku o dodjeli koncesije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane Stolac, snage 149,04kWp. Koncesija je dodijeljena koncesionaru privrednom društvu Maxima ist d.o.o. Mostar.

Objekt je izgrađen na lokalitetu Pješivac, općina Stolac, a koncesija se dodjeljuje na period od 12 godina od dana početka korištenja koncesije.

Kako je definirano u Odluci Vlade HNŽ prava i obaveze koncesora i koncesionara precizirat će se ugovorom o koncesiji koji će, uz prethodnu suglasnost Vlade i pribavljeno mišljenje Županijskog javnog pravobraniteljstva, u ime Koncesora s Koncesionarom potpisati ministar privrede HNŽ.

Predviđena godišnja proizvodnja je 201,938 MWh.

Kompaniji Maxima ist d.o.o. Mostar je i FERK prošle godine dao status kvalificiranoga proizvođača električne energije. Status je aktivan do 2022. godine.

Fotonaponska elektrana će se nalaziti u elektroenergetskom sustavu EP HZHB.