Stolac: Natječaj za izbor članova OIP

Općinsko vijeće Stolac 07.09.2017. raspisalo je Javni natječaj za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Stolac. 

JAVNI   NATJEČAJ

za imenovanje Općinskog izbornog povjerenstva Stolac

I- Raspisuje se javni natječaj za imenovanje Općinskog izbornog povjerenstva Stolac (predsjednika i dva člana ), na mandatni razdoblje od 7 godina od dana potvrde imenovanja.

II- Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

· Član izbornoga povjerenstva može biti osoba  s pravom glasa.

· Član izbornoga povjerenstva može biti osoba s odgovarajućom stručnošću u provedbi izbora.

III- Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

· da ima prebivalište u općini za koju se imenuje izborno povjerenstvo,

· da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS,

· da posjeduje iskustvo u provedbi izbora, pod kojim se podrazumijeva:

1. članstvo u izbornome povjerenstvu,

2. članstvo u biračkome odboru.

Iznimno od odredbe posebnih uvjeta stavka 1. alineja 1. ovog poglavlja, član Općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u  općini za koju se imenuje izborno povjerenstvo a koji ispunjava uvjete iz javnog natječaja.

Iznimno od odredbe posebnih uvjeta stavka 1. alineja 2. ovog poglavlja, član Općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI stupanj stručne spreme ukoliko  je potrebno ispoštovati odredbe članka 2.14 stavak 1. Izbornog zakona BiH.

Iznimno od odredbe posebnih uvjeta stavka 1. alineja 3. ovog poglavlja, član Općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, ili završen pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS.

IV- Članom izbornoga povjerenstva ili biračkog odbora ne može biti imenovana osoba:

· koja se ne može kandidirati u smislu odredaba članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

· koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik,  potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

· koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornog zakona BiH;

· koja je izborni kandidat za bilo koju razinu vlasti i

· kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravomoćnom sudskom odlukom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i dulje čl. 2.12. stavak 7. Izbornog zakona BiH.

V- Sastav izbornoga povjerenstva iz ove odluke biti će imenovan multietnično, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini. Sastav izbornoga povjerenstva u pravilu će odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova, u skladu sa pozitivnim propisima.

VI- Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti :

- Kraći životopis s osobnim podacima kandidata (ime, prezime, ime oca, adresa,  kontakt tel. i kretanje u službi),

- Za uvjet pod II-1.  – vlastoručno potpisana i ovjerena izjava o ispunjenju uvjeta,

- Za uvjet pod II-2.  i III-3.– uvjerenje OIP-OIK Stolac ili SIP-CIK BiH o ispunjenju uvjeta ili drugi pisani dokaz o istomu,

- Za uvjet pod III-1. – Uvjerenje MUP Stolac-CIPS-a o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca),

- Za uvjet pod III- 2.  – Ovjeren preslik diplome.

- Za dokaze pod IV  – vlastoručno potpisana i ovjerena izjava o ispunjenju uvjeta,

- Uvjerenje Agencije za statistiku BiH o izjašnjenju o nacionalnoj pripadnosti sa posljednjeg popisa stanovništva provedenog na državnoj razini.

VII- Ovaj Javni natječaj objavljuje se u Sl glasniku BiH, jednoj dnevnoj tiskovini dostupnoj građanima u BiH, web stranici općine i Oglasnoj ploči općine Stolac.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave.

VIII- Prijave kandidata šalju se preporučeno poštom na adresu : Općina Stolac, ul.Kralja Tomislava bb, 88 360 Stolac sa naznakom na pošiljki  „Za Javni natječaj-Izborno povjerenstvo“ . Zatvorene prijave sa dokazima mogu se dostaviti i na protokol  Načelnika općine Stolac.

IX-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko –neretvanska županija/kanton

OPĆINA STOLAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj : 01-01-064/17

Dana: 07.09. 2017 godine.

 

DOPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC

Željko Babić