Veljača 22, 2024

Što donosi promjena statusa Stoca iz općine u grad?

Kako će Stolac uskoro postati grad, a vlast činiti Gradsko vijeće i Gradonačelnik, koje promjene nas očekuju? 

Stjecanjem statusa grada, gradovi postaju pravni sljedbenici dotadašnjih općina i preuzimaju njihove nadležnosti, prava, obaveze i imovinu. Teritorije gradova čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru općina na dan stupanja na snagu zakona o proglašenju gradova. Gradovi su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe. Njihova samoupravna tijela su gradska vijeća i gradonačelnici koji poslove iz svojih nadležnosti obnašaju sukladno Ustavu FBiH, zakonima i gradskim statutima"

Broj članova gradskih vijeća je utvrđen statutima, a vijećnici se biraju na direktnim tajnim izborima. Gradonačelnici, kao izvršna tijela gradova, biraju se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH.

{loadmoduleid 308}

Općinski vijećnici i općinski načelnici, izabrani na proteklim općinskim izborima, stupanjem na snagu novih zakona, nastavljaju raditi kao vijećnici gradskih vijeća i gradonačelnici.

Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i ostala općinska tijela nastavljaju rad kao gradska tijela i službe, a javna poduzeća i javne ustanove, čiji su osnivači općine koje su dobile status grada, djelovat će kao javna gradska poduzeća i ustanove"

Promjenom statusa iz općine u grad nema promjene u pogledu nadležnosti i funkcioniranja lokalne samouprave, ali u pogledu predstavljanja, grad dobiva na značaju kako u zemlji tako i na međunarodnom planu, prije svega zbog ostvarivanja partnerstava i pristupanja projektnim fondovima, kao i drugim izvorima financiranja", navodi se iz Saveza općina i gradova FBiH.

Kada je riječ o samim sektorima koji mogu postati interesantni, prije svega to su fondovi vezane za kulturu i turizam. 

stolac.co

Stolac.co - Video galerija